హైలాండ్ డ్యాన్స్‌ర్ల నృత్య ప్రదర్శన

??????????????????మ్యాక్స్‌విల్లె: గ్లెన్‌గార్రీ హైలాండ్ గెమ్స్‌లో హైలాండ్ డ్యాన్స్‌ర్లు పాల్గొన్నారు. వీరి ప్రదర్శన అక్కడి వారిని అమితంగా అలరించింది.